Có 1 kết quả:

trì trù

1/1

trì trù

phồn thể

Từ điển phổ thông

dùng dằng, lần lữa

Từ điển trích dẫn

1. Lần lữa, dùng dằng, chần chừ, do dự. ◇Tào Thực 曹植: “Dục hoàn tuyệt vô hề, Lãm bí chỉ trì trù” 欲還絕無蹊, 攬轡止踟躕 (Tặng Bạch Mã Vương Bưu 贈白馬王彪) Muốn quay về nhưng hoàn toàn không có lối, Cầm cương dừng ngựa dùng dằng.

Một số bài thơ có sử dụng