Có 1 kết quả:

quyền cục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Co quắp, không duỗi ra được.