Có 1 kết quả:

trịch trục

1/1

trịch trục

giản thể

Từ điển phổ thông

chần chừ, trù trừ, do dự