Có 2 kết quả:

sa đàtha đà

1/2

sa đà

phồn & giản thể

tha đà

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lần lữa, phí hoài

Từ điển trích dẫn

1. Sẩy chân, lỡ bước.
2. Lỡ làng, thất thì. ◇Nguyễn Tịch 阮籍: “Ngu nhạc vị chung cực, Bạch nhật hốt tha đà” 娛樂未終極, 白日忽蹉跎 (Vịnh hoài 詠懷).
3. Suy thoái. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Dong quang vị tiêu hiết, Hoan ái hốt tha đà” 容光未銷歇, 歡愛忽蹉跎 (Tục cổ 續古).
4. Lần lữa qua ngày. ◇Lí Kì 李頎: “Do thị tha đà nhất lão phu, Dưỡng kê mục thỉ đông thành ngung” 由是蹉跎一老夫, 養雞牧豕東城隅 (Phóng ca hành đáp tòng đệ mặc khanh 放歌行答從弟墨卿).
5. So le, không đều. ◇Thái Ung 蔡邕: “Kí trăn môn bình, kết quỹ hạ xa, a phó ngự thụ, nhạn hành tha đà, lệ nữ thịnh sức, diệp như xuân hoa” 既臻門屏, 結軌下車, 阿傅御豎, 雁行蹉跎, 麗女盛飾, 曄如春華 (Hiệp hòa hôn phú 協和婚賦).
6. Quấy nhiễu, làm trở ngại. ◇Cao Minh 高明: “Tha yếu từ quan bị ngã đa tha đà” 他要辭官被我爹蹉跎 (Tì bà kí 琵琶記, Ngũ nương ngưu tiểu tả kiến diện 五娘牛小姐面).

Một số bài thơ có sử dụng