Có 1 kết quả:

hề kính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường hẹp — Đường tắt.

Một số bài thơ có sử dụng