Có 1 kết quả:

lựu đáp

1/1

lựu đáp

giản thể

Từ điển phổ thông

đi tản bộ, đi thong thả