Có 1 kết quả:

trịch trục

1/1

trịch trục

phồn thể

Từ điển phổ thông

chần chừ, trù trừ, do dự