Có 1 kết quả:

kiểu dũng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mạnh mẽ.