Có 1 kết quả:

độn thuyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuyền chở đầy hàng hoá đậu ở bến.