Có 1 kết quả:

vệ ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói giả dối không đáng tin.