Có 1 kết quả:

quặc bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vừa đi vừa nhảy lên. Nhảy chân sáo — Rảo bước.