Có 1 kết quả:

thân thể

1/1

thân thể

giản thể

Từ điển phổ thông

thân thể

Một số bài thơ có sử dụng