Có 1 kết quả:

cung tang

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa, hoàng hậu cung phi tự mình hái dâu gai để khuyến khích việc làm dâu tằm.