Có 1 kết quả:

khu cán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thân mình ( tức không kể đầu và tứ chi ).

Một số bài thơ có sử dụng