Có 1 kết quả:

xa tải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chở bằng xe, ý nói nhiều lắm. Thường nói: Xa tải đẩu lượng ( nhiều đến độ xe chở đấu đong ).

Một số bài thơ có sử dụng