Có 1 kết quả:

yết hốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa xôi. Lâu dài.