Có 1 kết quả:

quỹ tắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lề lối cách thức phải theo.

Một số bài thơ có sử dụng