Có 1 kết quả:

quỹ độ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tắc, mực thước phải theo.