Có 1 kết quả:

quân nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người phục vụ trong binh đội.

Một số bài thơ có sử dụng