Có 1 kết quả:

quân lệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều sai phái của cấp trên mà cấp dưới trong binh đội phải triệt để tuân theo. Đoạn trường tân thanh có câu: » Đã lòng tri quá thời nên, Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay «.

Một số bài thơ có sử dụng