Có 1 kết quả:

quân tá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người dân sự nhưng làm việc trong binh đội, coi như giúp đỡ binh đội, không phải đánh trận.

Một số bài thơ có sử dụng