Có 1 kết quả:

quân binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung lính tráng.