Có 1 kết quả:

quân chế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Luật lệ về cách tổ chức binh đội trong một quốc gia.