Có 1 kết quả:

quân công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc tốt lập được trong binh đội.

Một số bài thơ có sử dụng