Có 1 kết quả:

quân công bội tinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi sao đeo để chứng tỏ có công lao với binh đội. Một thứ huy chương quân đội.