Có 1 kết quả:

quân khu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất được ấn định ranh giới rõ ràng để dễ điều hành binh đội.