Có 1 kết quả:

quân khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quân giới 軍械.

Một số bài thơ có sử dụng