Có 1 kết quả:

quân quốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc binh và việc nước, tức là những việc trọng đại.

Một số bài thơ có sử dụng