Có 1 kết quả:

quân đoàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một toán binh lính đông đảo — Tên một đơn vị quân đội, ở trên cấp Sư đoàn, bao gồm nhiều Sư đoàn.