Có 1 kết quả:

quân quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người chỉ huy trong binh đội. Quan võ. Đoạn trường tân thanh có câu: » Xôn xao tơ trúc hội đồng quân quan «.