Có 1 kết quả:

quân hiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Luật lệ dùng trong binh đội.