Có 1 kết quả:

quân sở

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quân dinh 軍營.

Một số bài thơ có sử dụng