Có 1 kết quả:

quân chính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc tổ chức và điều hành quân đội.

Một số bài thơ có sử dụng