Có 1 kết quả:

quân số

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mức nhiều ít của binh lính.

Một số bài thơ có sử dụng