Có 1 kết quả:

quân phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quần áo riêng dành cho binh đội.