Có 1 kết quả:

quân hiệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan võ cấp dưới. Hạ sĩ quan.