Có 1 kết quả:

quân giới

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ dùng để đánh nhau, giết hại kẻ địch, dùng trong binh đội.