Có 1 kết quả:

quân cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc trọng yếu trong hoạt động của binh đội.

Một số bài thơ có sử dụng