Có 1 kết quả:

quân cảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa sông cửa biển dành riêng cho việc chuyển vận binh lính võ khí quân nhu.