Có 1 kết quả:

quân hoả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung đạn dược chất nổ dùng trong binh đội.