Có 1 kết quả:

quân dinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi trú đóng của binh đội. Cũng đọc Quân doanh.

Một số bài thơ có sử dụng