Có 1 kết quả:

quân lao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà giam người phục vụ binh đội mà có tội.