Có 1 kết quả:

quân phạm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người phục vụ trong binh đội mà gây tội lỗi, bị trừng phạt.