Có 1 kết quả:

quân dụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung những vật dùng trong binh đội.