Có 1 kết quả:

quân lược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mưu mô dùng trong việc chiến tranh.