Có 1 kết quả:

quân lễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Những cách thức bề ngoài, được ấn định dùng trong binh đội.

Một số bài thơ có sử dụng