Có 1 kết quả:

quân tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sổ sách ghi chép tên tuổi của những người phục vụ trong binh đội.