Có 1 kết quả:

quân kỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tắc luật lệ của binh đội.