Có 1 kết quả:

quân ước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Pháp tắc luật lệ định sẵn trong quân đội.