Có 1 kết quả:

quân hạm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tàu chiến. Chỉ chung tàu thuyền dùng trong binh đội.